ОБЩИ УСЛОВИЯ

Публична оферта за предоставяне на услуги в Интернет мрежата.

"СОФТУЕР" ДЗЗД, наричано по-нататък за краткост “ДОСТАВЧИК”, публикува настоящия договор за предоставяне на услуги в Интернет мрежата, явяващ се договор за публична оферта (предложение) насочена към физическо/юридическо лице, наричано по-нататък за краткост “ПОТРЕБИТЕЛ”.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва изброените Условия за ползване, като договорът между ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за ползване на услугите на CloudWEB.BG” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва..

1. ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

1.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ Интернет услуги, уговорени в Общите условия, Приложение № 1 (“Технически стандарт за предоставяне на услуги”), Приложение № 2 (“Тарифни планове”), а ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от своя страна, се задължава да приеме тези услуги и да ги заплати.

1.2. Всички приложения са официални документи на ДОСТАВЧИКА, неразделна част от Общите условия и се прилагат еднакво за всички потребители.

1.3. Страните на настоящите Общи Условия признават юридическата сила на уведомителните текстове и съобщения, насочени от ДОСТАВЧИКА към ПОТРЕБИТЕЛЯ на оказаните от тях (от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ) в Общите Условия контактни адреси на електронни пощи (наричани канали за връзка). Такива уведомления и съобщения се приравняват към съобщения и уведомления, изпълнени в писмена форма, изпратени на електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Страните, в случай на възникнали каквито и да било разногласия по фактите на изпращането, получаването на съобщения, времето на тяхното изпращане и съдържание, се договарят да считат свидетелствата на архивната служба на ДОСТАВЧИКА за достоверни и окончателни за разрешаването на разногласията между Страните.

Изключение от това правило е обменянето на претенции, за които обикновената писмена форма е задължителна и възражения по акта приемо-предаване на услугите, са изпратени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.4. Канали за връзка в термините на настоящите Общи Условия, това е елекронна поща с указаните в настоящите Общи Условия контактни адреси на получателя. В случай на изменение на контактните адреси по инициатива на Възложителя, за контакти ще се считат адресите на електронни пощи, съобщени на Изпълнителя с използването на паролата на Възложителя.

1.5. Страните носят цялата отговорност за действията на сътрудниците, имащи достъп до каналите за връзка.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

2.1.1. От момента на сключване на настоящите Общи Условия да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ поръчаните от него услуги;

2.1.2 Да съобщава на ПОТРЕБИТЕЛЯ за всички изменения и допълнения в Общите Условия и приложенията към тях, помествайки информация на сайта (www.cloudweb.bg) на ДОСТАВЧИКА не по-късно от 10 (десет) дни преди началото на тяхното действие. Дата на влизане в сила на измененията се явява датата на тяхното поместване на сайта (www.cloudweb.bg).

2.1.3. Да осигури конфиденциалност на информацията, получавана или изпраща на от ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не я предоставя на други лица, с изключение на случаите, предвидени от законодателството на Република България.

2.1.4. Да води лична сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на която своевременно да отразява постъпленията и тегленето на средства за плащане на услуги;

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задълвава:

2.2.1. Да приема услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА;

2.2.2. Да спазва изискванията, изложени в Приложение № 1 и други положения на настоящите Общи Условия;

2.2.3. Да следи за изменения на информацията, свързана с реализацията на Общите условия на сайта на ДОСТАВЧИКА (www.cloudweb.bg).

2.2.4. Да следи за състоянието и своевременното попълване на личната сметка в системата на ДОСТАВЧИКА ;

3. СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Стойността на услугите по настоящите Общи Условия се определя в съответствие с тарифния план от Приложение № 2, представляващ неразделна част от настоящите общи условия и се прилага в български лева, включвайки ДДС, действащи на територията на Република България.

3.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да внесе изменения за стойността на услугите едностранно.

3.3. За изменения на тарифите ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, посредством поместване на информация не по-малко от 10 (десет) дни преди промяната на тарифните планове на сайта на ДОСТАВЧИКА (www.cloudweb.bg).

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ самостоятелно носи отговорност за правилността на производимите им платежи.

3.5. ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно да преустанови услугите при наличие на отрицателен баланс в личната сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.6. В течение на 30 (тридесет) дни от момента на приключване на платения период поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неговата информация се съхраняват (с изключение на услугите за наем на сървъри). Времето за съхранение на акаунта/профила и информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер в съответствие с предоставените по-рано услуги. С изтичането на този срок цялата информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ автоматично се изтрива.

3.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право самостоятелно да увеличи квотата на услугите, включени в тарифния план при превишаване на квотата от ПОТРЕБИТЕЛЯ (включва, но не се ограничава: дисковото пространство на файловете на сайта, база данни, пощата, а също и квотата на процесорното натоварване). Таксата за увеличаване на квотите се теглят от сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При недостиг на средства в сметката, ДОСТАВЧИКЪТ има право на намали времето на действие на поръчката пропорционално на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

4.1. Задължения на ДОСТАВЧИКА:

4.1.1. ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност за изпълнението на своите задължения по настоящите общи условия в съответствие с приложенията към него и действащото законодателство на Република България;

4.1.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови достъпа до Услугите в случай на нарушение на условията на настоящите Общи Условия и Приложенията към тях или на действащото законодателство на РБ от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В такъв случай, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ удедомление на електронната поща, указана в Панела за управление;

4.1.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за прекъсвания или частични такива в работата, случващи пряко или косвено поради дествия или бездействие на трети лица;

4.1.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за качеството на линиите за връзка, организирани от други организации;

4.1.5. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за съдържанието на информацията, предавана от ПОТРЕБИТЕЛЯ по мрежата на Интернет;

4.1.6. ДОСТАВЧИКЪТ, при никакви обстоятелства не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за косвени щети/вреди. Понятието “косвени щети/вреди” включва, но не ограничава: загуба на доход, печалба, очаквано спестяване, делова активност или репутация. ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност само за потвърдена с документи реална вреда/щета;

4.2. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

4.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за изпълнението на своите задължения по настоящите Общи Условия в съответствие с приложенията към него и действащото законодателство на Република България;

4.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ самостоятелно носи отговорност за съдържанието на информация, предавано от него или друго лице под негова авторизация по мрежата на ДОСТАВЧИКА;

4.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да освобождава ДОСТАВЧИКА от отговорност по исковете на трети лица, подписали договори с ПОТРЕБИТЕЛЯ за предоставяне на услуги, които частично или напълно се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ с помощта на Услугите на ДОСТАВЧИКА.

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

5.1. В течение на срока на действие на настоящия Договор и 3 (три) години след края на неговото действие, всички сведения, съобщавани от Страните един на друг във връзка с изпълнението на договорените задължения, представляват конфиденциална информация и не могат да бъдат предадени от една от Страните на каквито и да било трети лица без предварителното съгласие на другата Страна.

5.2. Указаното в т. 5.1. на настоящия Договор положение не се прилага:

а) към сведения, които могат да бъдат поискани от компетентните органи по установения законов ред;

б) към сведения, подлежащи на разгласяване по встъпило в сила съдебно законно решение.

5.3. Разпространение на информация на неограничен кръг от хора само за факта за сключване на настоящия Договор не изисква съгласието на Страните.

5.4. В резултат на изменение на законодателни и нормативни актове, тарифи и такси на органите за връзка и други структури, а също изменения на индекса на цените на територията на РБ ДОСТАВЧИКЪТ има право да преразгледа настоящия договор и приложенията към него с уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ в реда, предвиден в т. 2.1.2. на настоящия договор.

5.5. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията в настоящия договор и приложенията към него, той е длъжен да уведоми ДОСТАВЧИКА по електронните канали за връзка в течение на 5 (пет) работни дни от датата на получаване на уведомлението. Отсъствие на отказ от изменения на настоящия договор преди датата на влизане на измененията в сила се приема за съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ с новите условия на настоящия договор, допълнителните съглашения и приложенията към него.

5.6. При предоставянето от ДОСТАВЧИКА на допълнителни видове услуги, които не са изброени в Приложение № 2, но влизат в предмета на настоящия договор, страните подписват допълнителни съглашения, които са неразделна част от сключения договор. Видовете услуги и условия за изпълнение на този Договор се определят в допълнителните към него съглашения.

5.7. В случай на предявяване на претенции към ДОСТАВЧИКА от страна на трети лица по използването от ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугите на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава своето съгласие за разкриване от ДОСТАВЧИКА на сведения за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица с цел урегулиране на спора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и третото лице. Непредоставянето, несвоевременното представяне от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сведения за себе си, включвайки изменения, потвърждаващи документи (включително копия) може да доведе до преостановяване или прекратяване предоставянето на съответните и/или свързаните с тях услуги. Внесеното за такива услуги плащане не се връща.

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на приемане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на офертата в реда, установен в настоящия договор и действа в течение на 1 (една) година;

6.2. Действието на настоящия договор се удължава автоматично всяка година при отсъствието на възражение от страните, насочени в писмен вид не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни преди датата на изтичане на договора;

6.3. В случай на промяна на реквизитите в настоящия договор, страните за длъжни да се уведомят в 10 дневен срок. При това ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ДОСТАВЧИКА по електронните канали за връзка, а ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ – помествайки съответната информация на сайта www.cloudweb.bg.

6.4. За физически и юридически лица – нерезиденти на РБ, Договорът автоматично се прекратява в момента на достигане на съвкупните плащания за Услуги в размер на 6000 лв.

7. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

7.1. Спорове и разногласия по настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а в случай на недостигане на съгласие, в съответствие с действащото законодателство на РБ;

7.2. Ако страните не могат да намерят взаимно решение, то за разрешаването на спора те следва да се обърнат към съда;

7.3. Претенции на ПОТРЕБИТЕЛЯ се приемат и разглеждат само в писмен вид (оригинал).

8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на приетите задължения, ако такова неизпълнение е следствие на обстоятелства на неопределина сила, именно: стихийни бедствия, епидемии, взривове, пожари и други извънредни обстоятелства, ако те са се появили повреме на изпълнение на настоящия договор. При това срокът на изпълнение на задълженията по настоящия договор се удължава пропорционално с времето, пред което е имало такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства действат повече от 3 (три) месеца, то всяка от страните има право да прекрати настоящия договор едностранно. В такъв случайнито една от страните няма да има право на компенсация на загубите.

9. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Настоящият договор може да бъде прекратен едностранно по инициатива на ПОТРЕБИТЕЛЯ с уведомяване на ДОСТАВЧИКА с изпращането на препоръчано писмо или чрез електронните канали за връзка не по-късно от 30 (тридесет) дни преди предполагаемата дата на прекратяване на договора с указване на причините за това, при отсъствието на задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ към ДОСТАВЧИКА. Балансът по сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ не трябва да бъде отрицателен. Връщането на средствата се осъществява само по банков път. За юридически лица – на разплащателната сметка на дружеството, за юридически лица (резиденти на РБ) – на личната сметка във всяка банка. Превеждането на средства по молба на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица не може да бъде направено.

9.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно по инициатива на ДОСТАВЧИКА без обясняване на причините. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора три работни дни преди това.

9.3. Настоящият договор може да бъде прекратен по инициатива на ДОСТАВЧИКА в случай на нарушение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на условията на договора. В такъв случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за мотивите за прекратяване на договора по електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, указан при сключването на настоящия Договор;

9.4. При прекратяване на договора по причини, различни от изброените в договора, въпроси за преизчисляване и плащания се рашават със съглашение на ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ или в установения ред чрез съдебните органи на РБ в съответствие с действащото законодателство.

10. РЕКВИЗИТИ НА ДОСТАВЧИКА

1. СФЕРА НА ПРИЛАГАНЕ

1.1. Настоящите Технически стандарти определят реда за предоставяне услугите на ДОСТАВЧИКА към Абонатите, реда за използване на такива услуги от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, реда на взаимодействие между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, а също така други въпроси, неясно?? уговорени в Договора. Настоящите Технически стандарти за предоставяне на услуги са неразделна част от Договора за предоставяне на платени услуги.

1.2. Техническите стандарти допълват точките на Договора. В случай на противоречия между Договора и Техническите стандарти се прилагат точките от Техническите стандарти.

2. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дружесто по закона за задълженията и договорите "СОФТУЕР" ДЗЗД.

Услуги – списък с хостинг услуги, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпълнение на сключения Договор.

Администрация – управляващият персонал на ДОСТАВЧИКА, действащ от негово име и пряко действащ със съответните пълномощия.

Абонат – лице, сключващо Договор (негов представител, работник), използващо Услугите на ДОСТАВЧИКА.

Услуги / обслужване – технически и програмни пакети от услуги, такива като електронна поща, http- сървър и т.н.

Техническа поддръжка – техническите мероприятия по осигуряването на функциониране на заявените в Договора услуги, своевременно предоставяне на информация, необходима за нормалното функциониране такива услуги.

Служба за техническа поддръжка – техническия персонал на ДОСТАВЧИКА, осъществяващ техническата поддръжка.

Панел за управление – уеб интерфейс, предоставен на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА за управление на хостинга, мониторинг на използваните услуги и т.н.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СИСТЕМАТА НА ДОСТАВЧИКА (ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ)

3.1. Всички сведения, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрация в системата на ДОСТАВЧИКА трябва да бъдат достоверни. В случай на предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ недостоверни сведения, ДОСТАВЧИКЪТ има право да преостанови предоставянето на услуги до получаването на достоверна информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.2. ДОСТАВЧИКЪТ, в случай на възникване на съмнения в достоверността на предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни при регистрацията има право да изиска допълнителни сведения и/или да изиска подтвърждение на предоставените данни. Запитването се изпраща по електронната поща на контактния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, указан в системата на ДОСТАВЧИКА (Панела за управление).

3.3. В случаите на непредоставяне от ПОТРЕБИТЕЛЯ на допълнителни сведения и/или непотвърждение на по-рано предоставените данни в течение на 10 (десет) календарни дни от момента на изпращане от ДОСТАВЧИКА на първото запитване, ДОСТАВЧИКЪТ има право да преостанови предоставянето на услуги.

3.4. При регистрация в системата на ДОСТАВЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава индивидуална административна парола и логин, самостоятелно осигурява тяхната конфиденциалност, носи отговорност за всички действия по използването на логина и паролата.

3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за съхраняването на своите данни (логин и парола) и за щети или други повреди, които могат да възникнат по причина на несанкционирано използване на тази информация. При загуба или несанкциониран достъп до данните или възможното възникване на такава ситуация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати запитване към ДОСТАВЧИКА за смяна на данните.

3.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя достъп на трети лица достъп към наличните ресурси и услуги, отговорността за дейността на такива трети лица изцяло се носи ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, определени в Договора, отчитайки особеностите, установени от Техническите стандарти. 4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ имат взаимни права и задължения, уговорени в Договора и настоящите Технически стандарти.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва всички ресурси и възможности на Интернет, достъп до който се осигурява в силата на предоставянето на Услуги, освен ограниченията, които са уговорени в Договора, Техническите стандарти и/или забранените от действащото законодателство.

4.4.Отчитайки, че Интернет е разпространен практически във всички държави в света, имащи различно законодателство, с насоящото ДОСТАВЧИКЪТ предупреждава ПОТРЕБИТЕЛЯ, че случайни или умишлени действия в Интернет могат да доведат до нарушаване на националното законодателство на други страни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за подобни възможни нарушения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.5. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на трети лица достъп до съществуващите у него ресурси и Сервизи, отговорността за действията на такива трети лица носи изцяло ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

4.6. Определения и политика за предоставяне на “неограничени” хостинг ресурси.

4.6.1. Какво означава “неограничен”. ДОСТАВЧИКЪТ не определя никакви ограничения за количеството на ресурсите, което може да използва ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Добросъвестно и в съответствие с настоящия Договор, ДОСТАВЧИКЪТ прави всички разумни усилия, за да осигури на своите Абонати ресурсите на сървъра и пропускателната способност на канали, необходими за работата на уеб сайтовете, до тогава когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ спазва условията на Договора. Без да определяме ограничения за ключовите ресурси, ние сме в състояние да осигурим лесно, последователно ценообразуване за Абонатите, развиващи своите сайтове. В резултат на това, типичният уеб сайт може да има периоди на популярност и свързано с това, високо потребление на ресурси без каквото и да било повишаване на плащането.

4.6.2. Какво не означава “неограничен”. ДОСТАВЧИКЪТ използва сложни механизми, за да защити своите Абонати и сървъри от злоупотреби. Предложението “неограничени” услуги не означава, че действията на един или няколко ПОТРЕБИТЕЛЯ могат несправедливо или отрицателно да се отрази на работата на другите Абонати. Услугите на ДОСТАВЧИКА представляват “масов” хостинг, който означава, че уеб сайтовете на няколко ПОТРЕБИТЕЛЯ се поместват на един сървър и делят неговите ресурси. Услугите на ДОСТАВЧИКА са предназначени за удовлетворяването на типични потребности на малкия бизнес. Те не са предназначени за подкрепа на нуждите на големите предприятия или нестандартни приложения. За тях подхождат повече наетите сървъри. ДОСТАВЧИКЪТ ще прилага всички търговски разумни усилия, за да осигури допълнителни ресурси за Абонатите, които използват техните сайтове в съответствие с настоящия Договор, в това число преместването на поръчките на нови и по-мощни сървъри според необходимостта. Все пак, с цел осигуряване на последователно и качествено обслужване на всички абонати, ДОСТАВЧИКЪТ използва автоматизирани системи за защита от всякакви пренатоварвания на бързоразвиващите се сайтове, които влияят отрицателно на работата на системите.

4.6.3. Неограничен трафик. ДОСТАВЧИКЪТ не поставя силни ограничения на количеството трафик от посетители на уеб сайта или на количеството контент, което ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да качва на своя сайт. ДОСТАВЧИКЪТ не допълнително заплащане за разширено използване на пропускателната способност до тогава, когато използването на услуги от ПОТРЕБИТЕЛЯ съответства на настоящия Договор. В повечето случаи, сайтът на ПОТРЕБИТЕЛЯ е в състояние да поддържа използването на толкова трафик, колкото ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в състояние да произведе. Но, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да ограничи процесорното време, капацитетът, броя процесори, памет или количество файлове в случаите, когато това е необходимо за предотвратяване на негативното влияние на други Абонати.

4.6.4. Неограаничен брой сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не слага никакви лимити за поместването на уеб сайтове, ако това е указано в описанието на плана.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ, запазвайки си всички права по Договора, има право незабавно да преостанови предоставянето на Услуги, в случаите: - ако по обоснованото мнение на ДОСТАВЧИКА, използването на Услуги от ПОТРЕБИТЕЛЯ може да нанесе вреда на ДОСТАВЧИКА и/или да предизвика повреда на техническите и програмни средства на ДОСТАВЧИКА и трети лица;

- на наличие на действия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, насочени към това, да се изпращат, публикуват, предават, възпроизвеждат, разпространяват по всякакъв начин, а също така във всякакъв вид да се използват получените посредством Услугите сървъри и/или други материали, напълно или частично, защитени с авторски или други права, без разрешението на носителя на права;

- наличие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на действия, насочени към това, да се изпращат, публикуват, предават, разпространяват по всякакъв начин, всякаква информация или сървъри/програмно обезпечение, което съдържа вируси или други вредни компоненти;

- наличие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на действия, насочени към това да се изпраща информация, съдържаща реклама (спам) без съгласие от страна на адресата при наличие на писмени заявления от получателите такива съобщения на името на ДОСТАВЧИКА с обосновани претенции в адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При това, понятието “Спам” се определя от общоизвестните “правила за ползване на мрежата” поместени в Интернет и явяващи се обичай на бизнес дейността????

- на високо потребление от ПОТРЕБИТЕЛЯ на всякакви системни ресурси на сървъра, на който се предоставя услугата VPS, с изключение на гарантираните от тарифния план системни ресурси, което води или може да доведе до съществено влошаване на качеството на предоставяната услуга за други Абонати. При това степента на потребление на системни ресурси се определя изцяло от ДОСТАВЧИКА. В случай, че не се получава да се отстрани причината за високото потребление на ресурси, ДОСТАВЧИКЪТ може да препоръча на ПОТРЕБИТЕЛЯ да премине на по-висок тарифен план или да предложи индивидуални условия за предоставяне на Услуги. В случай на отказ от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати Договора поради техническа невъзможност да продължи предоставянето на услуги, без каквито и да било компенсации за ПОТРЕБИТЕЛЯ;

- на наличие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на действия, насочени към това да се изпращат, публикуват, предават, разпространяват сведения за трети лица, които не съответстват на действителността и/или по някакъв начин засягат честта и достойнството на физически лица или деловата репутация на юридическите лица;

- на наличие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на действия, насочени към това да се изпращат, публикуват, предават, разпространяват или използват идентификационни персонални данни (имена, адреси, телефони и т.н.) на трети лица, освен случаите когато тези лица директно са упълномощили ПОТРЕБИТЕЛЯ за такова използване;

- на разпространение и/или публикация на всякаква информация, която противоречи на изискванията на действащото законодателство, на нормите на международното право и нарушава правата на трети лица;

- на публикуване или разпространение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на всякаква информация или програмно обезпечение, което съдържа кодове, по своето дейтвие съответстващи на действието на компютърните вируси или други компоненти, приравнени към тях;

- на рекламиране на услуги, стоки, други материали, разпространението на които е ограничено или забранено от действащото законодателство;

- на фалшифициране на своя IP адреса, а също така адресите, използвани в други мрежови протоколи, при предаването на данни в Интернет;

- на използване на несъществуващи обратни адреси при изпращането на електронни писма и други съобщения;

- на осъществяване на действия, насочени към получаване на несанкционирания достъп към ресурсите на Интернет (компютът, друго оборудване или информационен ресурс), последващото използване на такъв достъп, а също унищожение или модификация на програмното обезпечение или данни, не принадлежащи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без съгласуването със собственика на това програмно обезпечение (сървър) или данни или от администраторите на дадения информационен ресурс. Под несанкциониран достъп се разбира всеки достъп по начил, различен от предполагаемия от собственика на ресурса????

- на осъществяване на действия по предаването на компютрите или оборудването на трети лица на безсмислена или пезполезна информация, създаваща излишно (паразитно натоварване) на тези компютри или оборудване, а също така промеждутъчните участъци на мрежата, в обемите, превишаващи минимално необходимите за проверка свързаност на мрежите и достъпност на отделните й елементи;

- на осъществяване на действия по сканирането на мрежови възли с цел идентифициране на вътршната структура, уязвимост на сигурността, списък на откритите портове и т.н., без явното съгласие на собственика на проверявания ресурс;

- на осъществяване на други действия, не предвидени в Договора и/или Стандартите, но представляващи нарушения на наказателните или административните правоотношения, или нарушаващи правата и законните интереси на трети лица;

- ако ДОСТАВЧИКЪТ получи съответстващо запитване или указание от страна на държавен, регулаторен или друг компетентен орган.

5.2. ДОСТАВЧИКЪТ не контролира съдържанието на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неговите потребители, все пак, в случай на предявяване на претенции към ПОТРЕБИТЕЛЯ от трети лица, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да блокира предоставянето на услуги.

5.3. ДОСТАВЧИКЪТ не контролира съдържанието на информацията, пазена, публикувана или разпространяема от ПОТРЕБИТЕЛЯ с използването на предоставените услуги и не носи никаква отговорност за точността, качеството и съдържанието на такава информация.

5.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на информационни възли, създавани и поддържани от ПОТРЕБИТЕЛЯ или потребителите и не осъществява каквато и да било предварителна цензура. В случай на явно нарушение на законодателството предоставянето на услуги може да бъде приустановено без предварително предупреждение. При това Оператът има право, при необходимост да контролира съдържанието на информационните ресурси на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неговите потребители.

5.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за нарушаването на правата на трети лица, възникнали в резултат на действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършени с използването на Услуги, предоставяни от ДОСТАВЧИКА.

5.6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност по претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ към качеството на съединение с мрежата Интернет, свързан с качеството на функциониране на мрежите на други провайдери, с политиката за обмен на трафик между провайдерите, с функционирането на оборудването и програмното обезпечение на ПОТРЕБИТЕЛЯ и други обстоятелства, намиращи се извън зоната на компетенция, влияние и контрол на ДОСТАВЧИКА.

5.7. Времето за приостановяване на предоставяне на услуги по причините, указани в т. 5.1, не се счита за прекъсване в предоставянето на услуги и не може да се разглежда като нарушение от ДОСТАВЧИКА на неговите задължения, предвидени в Договора и Приложенията към него.

5.8. Прекратяването на предоставяне на услуги и/или изключване на програмните или апаратните средства на ПОТРЕБИТЕЛЯ се осъществява до изпълнението от ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискванията на ДОСТАВЧИКА по отстраняването на нарушения и не отменя изпълнението от ПОТРЕБИТЕЛЯ на всички негови задължения по Договора.

5.9. Администрацията може да преустанови предоставянето на Услугите за време, необходимо за провеждане на регламентираната работа по оборудването, предварително уведомявайки за това ПОТРЕБИТЕЛЯ, не по-късно от 24 часа преди началото на провеждане на работни действия по оборудването. Сумарното време на недостъпност на сървърите, свързано с регламентираната работа, не трябва да превишава 10 (десет) часа на месец.

5.10. Забранява се поместването на следните ресурси:

- всякакви сайтове, нарушаващи действащото законодателство на България и международното законодателство;

- сайтове, нарушаващи нечии авторски права (warez, crack, serial, видео архиви, а също и препратки към такива ресурси);

- скриптове от типа Rapid Leech, масов хостинг, торент тракери и торент клиенти;

- сайтове с порографски контент (в това число с препратки към такъв контент). Тъй като нама ясна граница между порнография и еротика, ситуацията се решава по преценка на администрацията;

- сайтове за разработки в мрежата, пирамиди и т.н.;

- сайтове, рекламиращи лекарствени и наркотични вещества;

- скриптове php-shell (r57shell и т.н.);

- сайтове, рекламирани от спам.

6. ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКИТЕ И/ИЛИ ИНСТРУКЦИИ НА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

6.1. Службата за техническа поддръжка осъществява управление и контрол на работата на техническото оборудване и системните приграмни средства, осигурява предоставяне на подходящи услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пределите, обосновани в Договора, а също осъществява обработка на следните запитвания на Абонатите: - запитвания за внасяне на изменения в конфигурационните файлове в тези случаи, когато такива изменения не могат да бъдат изпълнени от самия Абонат;

- локализация и отстраняване на проблеми, свързани с функционирането на предоставените по Договор услуги.

6.2. Основание за работа се явява заявка от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Заявката се изпраща по електронната поща на адрес [email protected] В случаите, изискващи съществени изменения на настройките, запитването трябва да съдържа авторизационна информация (логин, e-mail, указан при регистрацията).

6.3. Всички Заявки и/или инструкции се обработват по реда на постъпване. Максималният срок за обработка на заявка е 24 часа.

6.4. Всички Заявки и/или Инструкции по електронната поща трябва да се изпраща на адрес [email protected] в кодировка win1251 или koi8-R, във формата определен от RFC-822. На всяко писмо, прието от Службата за техническа поддръжка, автоматически се генерира и изпраща на адреса на подателя писмо – потвърждение. В Заявката и/или Инструкцията трябва да бъдат точно и ясно формулирани задачи, изискващи изпълнение.

6.5. Службата за техническа поддръжка не е задължена да осъществява консултиране по въпросите за програмиране, уеб дизайн, настройки на скриптове и програми на ПОТРЕБИТЕЛЯ и по други аналогични въпроси. Подобни консултации могат да се предоставят по допълнителна договореност.

6.6. Отговори на стандартни, често задавани въпроси, могат да се дават във вид на препратки на съответната страница на WWW-сървър на ДОСТАВЧИКА cloudweb.bg.

6.7. В изпълнение на Заявката и/или Инструкции може да бъде отказано по следните основни причини:

- отсъствие на авторизационна информация, в случай че авторизацията е била необходима;

- изискване за предоставяне на услуги, не съответстващи на условията на Общите условия;

- в случай на преустановяване на предоставянето на услуги по основанията, предвидени в Общите условия и/или Техническите стандарти.

6.8. В случай на претенции по изпълнението на Заявки и/или Инструкции, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се обръща с жалба към Администрацията на ДОСТАВЧИКА по e-mail [email protected] Отговор на претенцията по неизпълнение на Заявки и/или Инструкции се изпраща от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронна поща в рамките на 2 работни дни.

7. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ.

7.1. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява информационна сигурност на сървърите и ресурсите на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пределите, определяни от Общите условия, освен ако не е сключен Договор и не е уговорено друго.

7.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможна кражба на пароли на ПОТРЕБИТЕЛЯ, но по изискване на ПОТРЕБИТЕЛЯ прави оперативна смяна на пароли.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за резервното копиране на данните на своя компютър. ДОСТАВЧИКЪТ не дава никакви гаранции, че ще се прави резервно копиране на данни, а също така гаранции, че съхранените данни могат да бъдат възстановени. И няма да носи отговорност за архивирането или резервното копиране на данни. Ако някакви данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ са повредени, изтрити, изгубени или недостъпни заради прекратяване на или преостановяване на профил в съответствие с настоящия Договор, ДОСТАВЧИКЪТ не носи никакви задължения или отговорности пред ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ се старае да осигури резервно копиране на статистическа информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, поместена на ресурсите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по собствен график. НЕ СЕ ПРАВЯТ резервни копия на пощенските съобщения и log-файловете.

Резервно копиране на съдържаното във VPS се извършва от ДОСТАВЧИКА за собствени нужди. Заради особеностите на работа на виртуалните сървъри често сменящата се информация (например, база данни) не може да бъде копирана и възстановена коректно.

7.4. В случаите, когато загубата на информация се е случила по вина на ДОСТАВЧИКА, той прилага всички необходими мерки за максимално бързото възстановяване на информацията при наличие на техническа възможност.

7.5. В случаите, когато загубата на данни е предизвикана от действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, възстановяването на данни се прави по електронен път с писмо на [email protected] със срок за изпълнение до 72 часа. Възстановяването на данни се прави само при условие, че е налична техническа възможност.

7.6. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява съхранението на електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървъра в течение на не повече от 120 денонощия. Съобщение с превишен срок на валидност се изтриват. Резервно копиране на електронната поща не се осъществява.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира нормално получаване, обработка, съхранение и изпращане на пощенски съобщения при използването на пощата за предаване на файлове.

8. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

8.1. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява работоспособността на предоставяните Услуги и тяхната съвместимост с друго програмно обезпечение в пределите, определени от документацията на съответните услуги.

8.2. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира работоспособността и съвместимостта на програмното обезпечение, разработено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица. Всички други програмни средства могат да бъдат установени и да се експлоатират от ПОТРЕБИТЕЛЯ на свой риск, без каквито и да е гаранции от страна на ДОСТАВЧИКА.

8.3. На сървърите на виртуалния хостинг се допуска използване на предварително инсталиран софтуер (perl, php, crontab и т.н.) указано в рамките на избрания тарифен план, при условие на спазване на всички уговорени в този документ ограничения.

8.4. Категорично се забранява инсталацията на сървъра на софтуер, нямащ пряко отношение към виртуалния хостинг (към категорията на такъв софтуер могат да се отнесат прокси сървърите, socks-сървъри, irc-сървъри и irc-ботове, сървъри за мигновени съобщения, прокси чекери, индексатори и т.н. ), а също така всякакъв софтуер, чието функциониране засяка интересите на други потребители.

8.5.ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови, блокира или забрани използването на софтуер на потребителите в случаите, когато експлоатацията на такъв софтуер води до нарушаване на системата за сигурност, нарушаване на настоящите Технически стандарти или условия на Договора.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УСЛУГИ ЗА ВИРТУАЛЕН ХОСТИНГ

9.1. Пределите на дисковото пространство на сайтовете, базите и пощите се определят в съответствие с плана, ослен ако в допълнителните съглашения не е уговорено друго. В обема на дисковото пространство се включват всички ресурси на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Количеството файлове в поръчката не се ограничава. Все пак, ДОСТАВЧИКЪТ не прави резервни копия на поръчките, съдържащи повече от 20 000 файла и файлове с размер повече от 100Мб.

9.2. Не се допуска пиково използване на процесите на потребителя повече от 5% от ресурсите на сървъра.

9.3. Използването на процесорните ресурси на уеб сървъра и mysql се ограничава от тарифния план.

9.3.1. Натоварването на CPU на уеб сървъра се измерва в минути от процесорното ядро (cp) от системата kernel process accounting.

9.3.2. Натоварването на CPU mysql сървъра се измерва в секунди от системата user_statistics

9.3.3. Работата на сайтовете трябва да се вмества в указания тариф в дневния лимит на ресурсите?????????????????? Не се допуска използването на повече от 10% дневен лимит за час.

9.3.4. Дневният лимит select-запитвания – 200000, но не повече от 20000 в час.

9.4. На php-скриптовете се налагат следните ограничения:

- максимално време за изпълнение – 30 секунди;

- максимално време за използване на паметта – 128 Мб

9.5. Максималното количество на едновременните съединения със сървъра БД MySQL — 20.

9.6. Максималното количество на едновременните съединения с http- сървъра – 10 (при правилна настройка на параметрите на кеширане на документи до http- сървъра стига част от запитванията и голяма част поема системата за кеширане и разпределение на натоварването, затова на практика броят на свързванията може да бъде значително повече).

9.7. Максималният размер на пощенското съобщение е 50 Mb.

9.8. Максималното количество на едновременни свързвания към пощенските услуги – не повече от 10, интензивността на свързването към пощенски услуги – не повече от 10 съединения на минута.

9.9. Максималното количество FTP – свързвания от един потребител или един IP адрес – 5.

9.10. Максималното количество писма изпратени чрез нааш smtp сървър – не повече от 100 писма на час, не повече от 1000 писма на ден. Размерът на едно писмо е ограничен 50 Мб. Писмото трябва да има не повече от 100 получателя (полета TO, CC, BCC).

9.11. На виртуалнияхостинг са закрити изходящите UDP съединения и TCP съединения по порта 25. Свързването към сървър MySQL е възможно само със сървърите на хостинга.

9.12. В случай на превишаване на лимита на процесите, предизвикващи пренатоварване, могат да бъдат изключени.

9.13. В случай, когато подобно превишаване на лимитите се случва системно и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предприема мерки по нормализирането на ситуацията, след предупреждение, ресурсът може да бъде блокиран.

10.1. Пределите на дисковото пространство се определят в съответствие с конфигурацията. В сумарния обем на дисковото пространство се включват всички ресурси на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително панела за управление Plesk и пр.

10.2. За услугите “Наем за отделен сървър със система за управление на хостинг” се инсталира по-рано определен набор отсофтуер, използван за предоставяне науслуги за виртуален хостинг. Инсталацията и обновлението на софтуера се осъществява от техническия персонал на ДОСТАВЧИКА.

Конфигурация, настройки и изходни кодове на инсталирания софтуер могат да бъдат модифицирани от техническия персонал на ДОСТАВЧИКА без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В случай на отказ от ПОТРЕБИТЕЛЯ от използването на услугите “Наем за отделен сървър със системата за управление на хостинг” всичко установено в рамките на тази услуга софтуерът се изтрива.

11.4. В случай на откриване на това, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ превишава установените ограничения на използваните ресурси на системата, което води до забележимо влошаване на качеството на предоставяното обслужване за други ПОТРЕБИТЕЛЯ и този проблем не се отстранява автоматично със средствата на операционната система, ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно на преустанови работата на ресурса на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако причината за прекомерно потребление на ресурси не може да се отстрани, ДОСТАВЧИКЪТ може да препоръча на ПОТРЕБИТЕЛЯ да премине на отделен сървър или да предложи индивидуални условия за предоставяне на Услуги. В случай на отказ от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати едностранно услугата заради техническа невъзможност да продължи предоставянето на Услуги, без каквито и да било компенсации за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11.5. Категорично се забранява използването на системата с цел предоставяне на услуги за масово обслужване (например, публична пощенска услуга, служба за редирект и т.н.). ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже предоставянето на Услуги, в случай на наличие на подобен тип услуги и услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11.6. Прилага се “Политика за частно използване” на трафик VPS. Към дадения момент действа ограничение от 1000ГБ входящ или изходящ трафик на месец за всички тарифи VPS (100 ГБ за тестовия период). След използването на указания обем, ние имаме право да намалим скоростта до 4000 кбит/с във всяко направление (входящ и изходящ). Клиентите, за които са били приложени условията Fair Use Policy, могат по всяко време да възстановят скоростта срещу допълниделно заплащане, като няма никакви неочаквани вземания без съгласието на клиента.

- Регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в системата на ДОСТАВЧИКА;

- Предоставяне на идентификационното име (логин) и парола за достъп в системата на ДОСТАВЧИКА (Панел за управление);

- Откриване на индивидуална сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, зачисление на указаната сметка на средства, постъпили от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

- Предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на дисково пространство на оборудванто на ДОСТАВЧИКА за поместване на ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ (виртуален сървър, домшна страница и пр.);

- Пазене на указано пространство на информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в пределите на сроковете, определени от Договора;

- Осигуряване на достъп към ресурсите на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица в Интернет;

- Осигуряване на работоспособност и техническа поддръжка на първичния и вторичен сървър на DNS имената на използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ домейни;

- Възможност за организация на имената на електронната поща с обем на информация в пределите на квотата, предвидена в тарифния план.

- Възможност за използване на всички достъпни приложения и функции на системата за обслужване на виртуални и отделени сървъри;

- Получаване на необходима консултация от службата за техническа поддръжка по електронната поща;

- Услуги по внасяне на записи в Регистъра за домейни (регистрация и удължаване на срока на домейните);